top of page

TORT0017 Az ókor története és kultúrája

 

A principátus története

 

A szeminárium célja, hogy az alapszakos hallgatókkal megismertesse a római principátus korszakát Augustus uralkodásának kezdetétől (Kr. e. 27) Diocletianus hatalomra kerüléséig (Kr. u. 284). Az órán nem csupán eseménytörténettel, hanem a Birodalomban zajló főbb társadalmi, gazdasági, kulturális és vallási folyamatokkal is foglalkozunk.

 

A szeminárium teljesítése: (1) az órák anyagának megtekintése; (2) ezekből egy Google Forms teszt megírása a félév utolsó előtti óráján; (3) egy kb. 5 oldalas esszé leadása a szorgalmi időszak végéig, előre megbeszélt témából.

Az eredeti kiírásban szereplő feltételeket megváltoztattam, tekintettel a járványhelyzetre. Az előadások ppt anyagát minden héten feltöltöm a honlapomra, ahonnan bárki megtekintheti. A teszttel kapcsolatban majd a neptunon keresztül küldök üzenetet. Kérdéseiket a grull.tibor@gmail.com elektronikus levelezési címre küldhetik el. 

 

Kurzustematika

1. Caesar egyeduralma 

2. Újabb polgárháború

3. Augustus és a principátus

4. Az aranykor-ideológia

5. Augustus valláspolitikája

6. Augustus és a kultúra

7. A Iulius-Claudiusok (a hatalom ingája)

8. A Flaviusok (az első dinasztiaváltás)

9. Az Antoninusok (a "jó császárok" kora)

10. A Severusok és a katonacsászárok (Kelet Nyugaton, az anarchia kora)

11. Diocletianus és a Constantinusok (a tetrarchia rendszere és a keresztény császárság)

12. Zsidók és keresztények a Római Birodalomban

 

Kötelező olvasmányok

Németh György ‒ Hegyi W. György: Görög‒római történelem. Budapest: Osiris, 2011.

Grüll Tibor: Az utolsó birodalom. Az imperium Romanum természetrajza. Budapest: Typotex, 2007.

 

Ajánlott olvasmányok (források)

Császárok története (Historia Augusta). Debrecen: Multiplex Media, 2003.

Héródianosz: A római birodalom története Marcus Aurelius halálától. Ford. Fehér Bence és Kovács Péter. Budapest: Osiris, 2005.

Marcus Aurelius elmélkedései. Cassius Dio Cocceianus Marcus-életrajzával. Ford. Steiger Kornél. Budapest: Atlantisz, 2016.

Plinius: Panegyricus: Traianus császár dicsőítése. Ford. Hoffmann Zsuzsanna. Szeged: Lectum, 2006.

Suetonius: Összes művei. Budapest: Osiris, 2004, pp. 9‒318. (császáréletrajzok)

Tacitus: Összes művei (Bibliotheca Classica) Budapest: Gondolat, 1980.

 

Ajánlott olvasmányok (másodlagos irodalom)

Grant, Michael: Róma császárai. Budapest: Corvina, 1996.

Jones, H. J. M.: Augustus. Budapest: Gondolat, 1976.

Scarre, Chris: A római császárok krónikája. Budapest: Móra, 2008.

bottom of page