• A történelem mint propagandaeszköz a római köztársaság korában és a principátus idején. In: Böhm, Gábor; Czeferner, Dóra; Fedeles, Tamás (szerk.): Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 3. Pécs: PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, 2019, 9‒33.

 • From knowledge transfer to transplantation. The economic role of medical plants in the Roman Empire. In Grüll Tibor (ed.): Transfer and Mobility. Proceedings of the Fourth Conference on the Ancient Economy at Pécs (Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies 3.) Pécs–Budapest: University of Pécs, Department of Ancient History – L’Harmattan, 2018 [2019], 109–128.

 • „Post mortem vivere” – Gondolatok Trimalchio síremlékéről. Antik Tanulmányok 62 (2018) 151‒178.

 • The Idea of World Empire in Ancient Rome. Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis Pars Prima XXIV. köt. (2017) [2018] 7‒57.

 • Orbem terrarum subicere. Világbirodalmi törekvések és földrajzi ismeretek az ókori Rómában. Ókor 17. évf. 1. sz. (2018) 59‒77.

 • „Ellenlábasok”. Az ókori földrajz egyik alapproblémájának hatása a középkori világképre. In Vitári Zsolt (szerk.): Globális vetületek. Ünnepi kötet Fischer Ferenc 65. születésnapjára. Pécs–Budapest: PTE BTK Történettudományi Intézet, Fakultás Kiadó 2018, 173‒186.

 • Origo as identity factor in Roman epitaphs. In: Cupcea, George; Varga, Rada (eds.): Social Interactions and Status Markers in the Roman World. Oxford: Archaeopress, 2018, 141–152. (Archaeopress Roman Archaeology 37.)

 • Igazság és hazugság a római történetíróknál és az epigráfiai emlékekben. Ókor 16. évf. 4. sz. (2017) [2018] 36‒46.

 • Az antik Róma és a migránskérdés. In Besenyő János, Miletics Péter (szerk.): Szemelvények a XXI. századi migráció témaköréből. Budapest: MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, 2017, 7–43.

 • A városi territoriumok gazdasági jelentősége a Római Birodalomban. In Takács Levente (szerk.): A városi territoriumok gazdasági jelentősége a Római Birodalomban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 45‒57. (Agatha 29.)

 • A dódekaedron-rejtély. Ókor 15:3 (2016) 69‒73.

 • The enigma of the dodecahedron. In Gradvohl Edina, Szabó Ádám (eds.): From Poleis to Magos. Studia György Németh sexagenario dedicata. Budapest – Debrecen: Kódex, 2016, 148‒156. (Hungarian Polis Studies 22.)

 • A globalizáció és multikulturalizmus kérdései a Római Birodalomban. Korall 63 (2016) 69‒83.

 • „Non extincta lues.” Az Antoninus-kori járvány. Ókor 14. évf. 3. sz. (2015) 37‒47.

 • Latin feliratok a Barbaricumban. In: Csabai Zoltán, Szabó Ernő, Vilmos László, Vitári-Wéber Adrienn (szerk.): Európé égisze alatt: Ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik születésnapjára kollégáitól, barátaitól és tanítványaitól. Pécs; Budapest: L’Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 2015,  63‒76. (Ókor‒Történet‒Írás 4.) 

 • Trendek és súlypontok a római gazdaságtörténet fél évszázados kutatásában. In Csabai Zoltán, Földi Zsombor, Grüll Tibor, Vér Ádám (szerk.): Ökonómia és ökológia: Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Pécs‒Budapest: L’Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 2015,  177‒190. (Ókor‒Történet‒Írás 3.) 

 • Rómaiak a Szaharában: A „só- és rabszolgaút” működése a császárkorban. Afrika Tanulmányok 8:2 (2014) 69‒78. 

 • Mediterrán kikötővárosok a római korban. Ókor 13:1  (2014)  61‒75. 

 • Expositio totius mundi et gentium: A peculiar work on the commerce of Roman Empire from the mid-fourth century-compiled by a Syrian textile dealer? In Csabai Zoltán (szerk.): Studies in Economic and Social History of the Ancient Near East in Memory of Péter Vargyas. Budapest‒Pécs: L’Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 2014,  629‒642. (Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies 2.) 

 • Palmyra közvetítő szerepe a keleti kereskedelemben. Antik Tanulmányok 58:2 (2014) 247‒259.

 • Halászat, haltenyésztés és halszószgyártás a Római Birodalomban. Ókor 13:3 (2014) 36‒51. 

 • „Ubique fines”: Határok és határkövek a Római Birodalomban. Ókor 12:1 (2013) 47‒59.

 • A Római Birodalom ökológiai hatásai. Magyar Tudomány 174: 9 (2013) 1026‒1034. 

 • Braun Ádám, Ferenczi Roland, Grüll Tibor (ford.): Expositio totius mundi et gentium: Egy késő antik gazdaságföldrajzi forrás. Ókor 11:1 (2012) 85‒96. 

 • „Kőre írt szavakkal”: Az Augustus-forum szerepe a római történelmi emlékezet formálásában. Ókor 10:1 (2011) 72‒84. 

 • Kelet Nyugaton: A Kelet gazdasági, kulturális és vallási befolyása a Római Birodalom nyugati felében. Ókor 10:3 (2011) 42‒57. 

 • Róma és a külső Óceán. Mediterrán Világ 12 (2009) 3‒20. 

 • Terrae cognitae: a Római Birodalom földrajzi világképe. Mediterrán Világ 8 (2008) 92‒106. 

 • A principátus geopolitikai propagandája. Ókor 7:3 (2008)  56‒65. 

 • Könyvtárak és könyvkiadás az ókorban. In Havas László, Tegyei Imre (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I.: A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 1996, 223‒231. (Agatha 2.) 

 • Trimalchio’s Corinthian Ware. Acta Antiqua 36 (1995) 101‒105.

 • Szobrok a görög és római közkönyvtárakban. Magyar Könyvszemle 108:3 (1995) 239‒255.