top of page
 • Flavius Josephus mint bibliafordító. In: Josephus-tanulmányok, szerk. Kókai-Nagy Viktor. Komárom: Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Josephus Kutatóintézet, 2021. pp. 71‒95. ISBN 978-80-8122-392-1 pp. 131.

 • „A Törvény, melyet az Úr adott a zsidóknak”. Bibliai idézetek és allúziók késő antik zsidó feliratokon. Studia Biblica ‒ Bibliai Tanulmányok 2. évf. 2. szám (2020) 83‒129.

 • Recenzió: Dever, William G.: Has Archaeology Buried the Bible? Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2020. Studia Biblica ‒ Bibliai Tanulmányok 2. évf. 2. szám (2020) 179‒183.

 • A sokarcú Heródes király és a messiáshit. BBC History 10. évf. 12. sz. (2020) 30‒37.

 • Császárok, rabbik, apostolok. Zsidók és keresztények az első századi Rómában. BBC History 10. évf. 10. sz. (2020 október) 30‒36.

 • Zsidó próféta Babilónban ‒ zsidó történetíró Rómában. Flavius Josephus összefoglalása Dániel könyvéről. In Kókai-Nagy Viktor (szerk.): A sokoldalú Josephus. Konferenciakötet. Komárom‒Komárno: Selye János Egyetem, RTK, Josephus Kutatóintézet, 2020, 26‒54. (pp. 124.) ISBN 978-80-8122-358-7

 • Josephus és a Messiás. A testimonium Flavianum eredetiségének kérdése. Studia Biblica ‒ Bibliai Tanulmányok 2. évf. 1. sz. (2020) 9‒63.

 • Claudius levele az alexandriaiakhoz (i. sz. 41), fordította Borzsák István és Grüll Tibor. In: Alexandriai Philón: Flaccus ellen, fordította és a jegyzeteket írta Uhrman Iván. Máriabesnyő: Attraktor, 2020, 67‒72. [pp. 180.] ISBN 978-615-5601-95-8

 • A római császárok és a zsidóság kapcsolata a principátus első évtizedeiben. In Alexandriai Philón: Flaccus ellen, fordította és a jegyzeteket írta Uhrman Iván. Máriabesnyő: Attraktor, 2020, 73‒116.

 • Zsidó foglalkozások a Római Birodalomban. Pontes [ISSN 2631-0015] II. évf. 2. sz. (2019) [2020] 51‒72.

 • „A Héliodóros-affér”. IV. Seleukos mariséi feliratának tanulságai. Studia Biblica – Bibliai Tanulmányok [ISSN 2676-9166] I. évf. 1. szám (2019) 101–108.

 • Ókori zsinagógák dedikációs feliratai. Vallástudományi Szemle 15:1 (2019) 67‒87.

 • Reading of the Torah in the First Century Synagogue – New Archaeological Proofs. In Oláh János, Zima András (szerk.), Schöner Alfréd hetven éves. Essays in Honor of Alfred Schöner. Budapest: Gabbiano Print, 2018, 139–152.

 • Jewish presence in the Danubian provinces of the Roman Empire. In Magdaléna Hrbácsek (szerk.): Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte. / Zsidó kultúra közép-európai kontextusban. Nitra: Univerzita Konštantía Filozofa v Nitre, 2016, 9‒18.

 • „Kitérők és betérők”: Zsidó és keresztény vallási misszió az ókorban. In Horváth Zita, Sz. Halász Dorottya (szerk.): Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. 11‒23. 

 • Az antiszemitizmus ókori gyökerei. In Prepuk Anikó (szerk.): Mozaikok: Előadások a magyar holokauszt 70. évfordulóján. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2015, 9‒28. 

 • „Good Luck in the Resurrection!” Life and Death in Jewish Epigraphy. In Moga Iulian (szerk.): Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Iasi: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 2013, 27‒42. (Antiqua et mediaevalia. Judaica et Orientalia) 

 • A Hebrew/Aramaic Graffito and Poppaea’s Alleged Jewish Sympathy. Journal of Jewish Studies 62:2 (2011) 37‒55. 

 • The Date and Circumstances of the Heliodorus Affair: Considerations on the Seleucus IV Dossier from Maresha. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 46 (2010) 9‒19.

 • Pax Romana ‒ alulnézetben: Hogyan látták a zsidók a „római békét”? Ókor 9:1 (2010) 27‒36.

 • A zsidók és a Biblia ‒ késő-antik sírfeliratok tükrében. Vallástudományi Szemle 4:4 (2008) 117‒127.

 • A Bar Kochba-felkelés: A kutatás fél évszázadának eredményei és kihívásai. Antik Tanulmányok 52:1 (2008) 27‒51.

 • A Synagogue at Brigetio? In Defense of a Conjecture (CIL III 10998 = RIU 440 = AE 1995, 1257). In Vargyas Péter , Szabó Ádám (szerk.): Cultus deorum: studia religionum ad historiam: In memoriam István Tóth. Vol. 2. De rebus aetatis Graecorum et Romanorum. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet, 2008, 151‒160. (Ókortudományi dolgozatok 2.) 

 • Dániél negyedik birodalma a zsidó írásmagyarázatban. In Rugási Gyula (szerk.): Elváló utak: Rabbinikus és ókeresztény exegézis. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2008, 80‒108. 

 • Flavius Josephus mint történetíró. In Csabai Zoltán, Dévényi Anna, Fischer Ferenc, Hahner Péter, Kiss Gergely Bálint, Vonyó József (szerk.): Pécsi történeti katedra [Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis]. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet, 2008, 135‒144.

 • A Roman Triumphal Arch on the Temple Mount? Minerva (London): The International Review Of Ancient Art & Archaeology 18:2 (2007) 5.

 • Zsidó történetírás a hellenisztikus korban. Életünk 44:6‒7 (2007) 32‒45. 

 • Jeruzsálem a hurbán után: Mikor vált rómaivá a zsidók szent városa? Ókor 6:3 (2007) 41‒49.

 • „Emlékezz a jövőre!” Prófécia és történetírás az ókori zsidóság körében. Múlt és Jövő 18:3 (2007) 90‒104.

 • Un’epigrafe frammentaria di Flavius Silva ritrovata recentemente sul Monte del Tempio di Gerusalemme. Picus 26 (2006) 45‒53.

 • Az első zsidó háború kitörésének okai Flavius Josephusnál. In Grüll Tibor, Répás László (szerk.): A zsidóság és Európa: Új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2006, 25‒71.

 • A Fragment of a Monumental Roman Inscription at the Islamic Museum of the Haram as-Sharif, Jerusalem. Israel Exploration Journal 56:2 (2006) 183‒200.

 • Hurbán és soá: két korszakos esemény, két történeti aporia. In A gyökér és az ágak: Tanulmányok az ókori zsidóság és kereszténység történetéből. Szombathely: Savaria University Press, 2005, 263‒288. 

 • „Te tudsz görögül?” Többnyelvűség a római kori Iudaea/Palaestinában. In Lanstyák István, Menyhárt József (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram, 2004, 13‒27. (Gramma könyvek 2.)

 • Az ókori zsinagóga, mint „emlékezethely”. Múlt és Jövő 14:4 (2003) 47‒60.

 • „Nincs nekik se nyelvük, se írásuk”: A zsidók és a latin nyelv a késő-ókorban. Antik Tanulmányok 46:1‒2 (2002) 37‒64. 

 • „Új Hámánok szelleme”: A hiányzó paradigma a magyar holokauszt-értelmezésben. In Karsai László, Molnár Judit (szerk.): Küzdelem az igazságért: Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Budapest: MAZSIHISZ, 2002, 229‒247.

 • ’Conquerors, Patriarchs, and the Law of the Lord’: Interpretation of a Late Antique Jewish Epitaph. Arctos ‒ Acta Philologica Fennica 34:4 (2000) 23‒37. 

bottom of page