top of page

Ézsau három könnycseppje - A zsidók három háborúja Róma ellen

„És fölemelte Ézsau hangját és sírt.” A bibliai történetben csak ezt a rövid mondatot olvashatjuk arról, milyen hatással volt Ézsaura öccsének, Jákóbnak csele, amellyel elorozta tőle az atyai áldást. A későbbi zsidó hagyomány Ézsaut Rómával, Jákóbot pedig Izraellel azonosította. Egy legenda szerint Ézsau valójában három könnycseppet ejtett: emiatt robbant ki három háború a zsidók és rómaiak között. Az első háborúban (Kr. u. 66–73) elpusztult a Templom és egész Jeruzsálem; a második felkelés (Kr. u. 115–117) a keleti diaszpórát rázta meg alapjaiban; s végül a harmadik felkelés (Kr. u. 132–136) következtében Jeruzsálemnek és Júdeának még a nevét is eltörölték a győztes rómaiak. A kötetet az teszi időszerűvé, hogy e három felkelés következményei lényegében a mai napig meghatározzák Izrael és a zsidóság létét a Közel-Keleten.

Balassi Kiadó | 2024 | ISBN 978-963-456-148-4

Külső borító jó méret.png

Representations of Writing Materials on Roman Funerary Monuments

Ebben a kötetben a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén 2021. október 28-án online megrendezett nemzetközi konferencia anyaga olvasható. A konferencián tíz előadó vet részt nyolc országból: Elizabeth A. Meyer (Egyesült Államok), Benjamin Hoffmann (Svájc), Lukas Sokołowski (Lengyelország), Ergün Lafli (Törökország), Josy Luginbühl (Svájc), Sanja Perinić (Szerbia), Szabó Csaba (Románia) és Anna Willi (Nagy-Britannia), valamint Magyarországról Agócs Nándor, Grüll Tibor (a kötet szerkesztője) és Szabó Ernő. A gazdagon illusztrált kötetbe végül nyolc tanulmány került bele, amelyek túlnyomórészt a római sírművészetben előforduló íróanyag- és írószer-ábrázolásokkal foglalkoznak, de például két tanulmány is a Múzsák ábrázolásaival összefüggésben tárgyalja ezt a kérdést. A könyv az oxfordi Archaeopress kiadónál jelent meg 2023 októberében. 

Archaeopress | 2023 | ISBN 9781803275666

cover.png

Rómaiak, zsidók, keresztények a karthágói Tertullianus életművében

Ez a kötet annak igyekszik utánajárni, hogy a 2-3. század fordulóján Karthágóban élt keresztény teológus, Quintus Septimius Florens Tertullianus hogyan látta belülről a Római Birodalmat, amely ekkoriban, a Severus-dinasztia uralkodása alatt harmadvirágzását élte. Tertullianust, aki egyszerre tekintette magát rómainak, afrikainak és kereszténynek, nemcsak elméleti szempontból, hanem nagyon is gyakorlati módon érdekelte a keresztények és az Imperium Romanum viszonya. Tertullianus teljes retorikai vértezetben, ízig-vérig rómaiként igyekszik ellenfeleit meggyőzni a kereszténység igazáról, amihez elképesztően széles tudásanyagot mozgat meg: görög-római írók, költők, filozófusok, sőt orvosok műveit; s mindezt olyan ellenállhatatlan humorral, amely a kedélyes viccelődés mellett az irónia, a gúny és a szarkazmus eszköztárát is felvonultatja.

Gondolat | 2023 | ISBN 9789635562787

Grull_Tertullianus_front.png

Kőbe vésett emlékezet - Késő antik zsinagógák feliratai

A zsidóság mindig is ellentmondásos viszonyban állt az őt körülvevő görög-római kultúrával. E kötetben azt vizsgáljuk, mennyire használták ki a felirat-médium adta lehetőségeket, mi volt ezekkel kapcsolatban az elméleti és gyakorlati hozzáállásuk. Kutatásunk fókuszában több mint másfélszáz feltárt késő-ókori (7. századi) zsinagóga, illetve azok epigráfiai emlékei állnak. Ezek az apró mozaikdarabkák, feliratos kőtöredékek rendkívül izgalmas képet rajzolnak a korabeli zsidóság életéről, amely ráadásul nem is mindenben egyeztethető össze a kortárs rabbinikus irodalomból eddig megrajzolt képpel.

Jószöveg Műhely | 2004 | ISBN 9639134945

Kobe_vesett_med.jpg

Újabb 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról

Hat évvel ezelőtt megjelent kötetünk folytatásában újra olyan témákkal találkozhatnak az olvasók, amelyek elsőre aligha jutnának bárki eszébe az ókori Rómával kapcsolatban: abortusz, belső elhárítás, beton, betyárok, csodafegyverek, dopping, elektromosság, erdőpusztulás, globális felmelegedés, házikedvencek, illatszerek, katonai orvoslás, koncepciós perek, közkönyvtárak, köztisztaság, labdajátékok, malária, a Nílus forrásvidékének felkutatása, órák és napórák, politikai humor, Selyemút, státuszszimbólumok, színházi ülésrend, szuvenírok. Az előző kötethez képest újdonság az "utóélet" témakör, amelyben listát közülünk a valaha készült 10 legjobb és 10 legrosszabb római témájú filmről. 

Kalligram | 2019 | ISBN 9789634681410

50_dolog_ujabb_med.jpg

A Római Birodalom gazdasága

Az ókori Róma gazdaságáról utoljára több mint fél évszázada jelent meg átfogó munka magyar nyelven. Időközben hatalmas fejlődésen ment keresztül az ókortudomány ezen szakága, elsősorban a régészeti kutatások mennyiségi és minőségi fejlődésének köszönhetően. Kötetünk a legújabb szakirodalom alapján kísérli meg feldolgozni a római ökonómia három nagy szektora - mezőgazdasági és kézműipari termelés; feldolgozóipar; kereskedelem - mellett az ökológiai adottságok, a természeti erőforrások, a társadalom és a gazdaság, valamint a pénzügyek témakörét. A kötetet elsősorban a római történelem e kevéssé ismert, de annál izgalmasabb területe iránt érdeklődő olvasóknak, közülük is különösen az egyetemi hallgatóknak ajánljuk.

Gondolat | 2017 | ISBN 9789636937850

Gazdasagtortenet_med.jpg

A tenger gyümölcsei - A tenger szerepe a Római Birodalom gazdaságában

A Római Birodalom sohasem akart tengeri nagyhatalommá válni, ennek ellenére az i. e. 2. század végére olyan államalakulattá fejlődött, amelynek gazdasági és részben politikai sikerét a mediterrán tengerrészek összekapcsoltsága biztosította. A tengeri hajózás a leggyorsabb és a legolcsóbb módja volt az információcserének, az utazásnak, valamint az áruk beszerzésének, illetve célba juttatásának.
Jelen kötet nem a Földközi-tengernek a római politikában és hadügyekben játszott szerepét, hanem mint gazdasági erőforrást vizsgálja. 

Kronosz| 2016 | ISBN 9786155497728

Tenger_gyumolcsei_med.jpg

50 dolog, amit nem

képzeltél volna a rómaiakról

Vajon az ókori Rómával kapcsolatban kinek jutnának ma eszébe az alábbi szavak: hiperinfláció, turizmus, talajszennyezés, analóg számítógép, női emancipáció, pláza, ablaküveg, Barbie-baba, jégszekrény, vízimalom, műfogsor, művégtag, napilap, folyószabályozás, vegyi hadviselés? A kötet ötven írása a fentieken kívül még számos más, korunk embere számára is érdekes és meglepő témát foglal össze könnyed, olvasmányos stílusban.

Kalligram | 2013 | ISBN 9788081016912

50 dolog_med.jpg

Áruló vagy megmentő? - Flavius Josephus élete és művei

 

Aligha van az őskornak még egy olyan ismert alakja, aki ennyiféle - és egymástól ennyire különböző - identitást hordozott magában. Joszéf ben Mattitjáhu néven látta meg a világot Jeruzsálemben, köztiszteletben álló papi család sarjaként, aki anyai ágon a Hasmóneus királyokkal állt rokonságban - és Titus Flavius Josephus néven hunyt el Rómában, a Flavius-ház udvari történetírójaként, akit a kortárs zsidók többsége mélységes megvetéssel sújtott árulásáért.

Kalligram | 2010 | ISBN 9788081013584

Arulo_vagy_megmento_med.jpg

A kövek kiáltanak - 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához

A kötetben 50 olyan történeti dokumentum kerül bemutatásra, melyek közös jellemzője, hogy az első században keletkeztek, és közvetlenül az Újszövetségre vagy annak történeti, vallástörténeti hátterére vonatkoztathatók. A dokumentumok eredetileg héberül, arámil, görögül és latinul íródtak, de a kötetben csak a magyar fordítások jelentek meg, az érdeklődők számára bőséges kommentárral és bibliográfiával ellátva.

Szent Pál Akadémia| 2009 | ISBN 9789630657488

Kovek_kialtanak_med.jpg

Az utolsó birodalom - Az Imperium Romanum természetrajza

A könyv egy nem hagyományos történelemkönyv, a szónak abban az értelmében, hogy nem eseményeket tartalmaz. Mégis történelem: csakhogy nem életrajzokat és csatákat olvashatunk benne, hanem olyan témákat, mint tértörténelem, birodalmi tájak, urbanizáció, szórakoztatóipar, média és propaganda, rabszolgaság, technikai fejlődés. A mű megírásakor a szerzőt az a kérdés inspirálta: mitől birodalom a birodalom? Ezért is lett a kötet alcíme: az imperium Romanum természetrajza.  

Typotex| 2007 | ISBN 9789639664388

Utolso_birodalom_med.jpg

A gyökér és az ágak - Tanulmányok az ókori zsidóság és kereszténység történetéből

A kötet 12 tanulmányt foglal magába, amelyek közül 10 már korábban is megjelent, kettő viszont itt látott napvilágot először. Az utóbbiak nagyon lényeges kérdéseket vizsgálnak hosszabb terjedelemben: a zsidó prozelitizmus kérdését az 1-2. században, illetve a jeruzsálemi Templom újjáépítési kísérleteit az arab hódításig. A kötetben olyan írások is helyet kaptak, amelyek korábban csak angol nyelven jelentek meg. 

Savaria University Press | 2005 | ISBN 9789639438453

gyökér_ágak.png

Pontius Pilatus - egy karrier története

Mikor Pontius Pilatus átvette megbízólevelét Tiberius császártól, hogy foglalja el Júdea helytartói székét, még nem sejtette, hogy a világtörténelem leghíresebb helytartója válik belőle. Ez természetesen nem neki magának, hanem annak a pernek volt köszönhető, amelybe a názáreti Jézust fogták a jeruzsálemi Szanhedrin tagjai. Pilatusról azonban nem csak az Újszövetség tudósított, hanem az alexandriai Philóntól és Flavius Josephustól is számos vele kapcsolatos történet maradt fenn, amit a kötet egytől egyig megvizsgál.

Szent Pál Akadémia | 2002 | ISBN 9630078406

Pilatus_med.jpg
bottom of page